Mentha requienii

很喜欢听音乐和看电影,热衷于写写画画,读读书,不是很擅长聊天,但是还挺好相处的😜
原昵称 Zhien
现改的昵称是一种叫做科西嘉薄荷的植物。

评论